Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hoe wij uw gegevens verwerken

 1. Onderhavige voorwaarden bevatten kernbedingen overeengekomen tussen partijen, maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en prijsoffertes uitgaand van de bv Advanced European Coatings (AEC), met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Heerweg 10, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0739.729.225 (hierna “AEC”), en zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen AEC en haar klant (hierna de “Klant”) en op alle facturen van AEC, tenzij schriftelijk andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen, en dit ongeacht of de zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze het tegenovergestelde bedingen.
  De Klant wordt, behoudens tegenbewijs, geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.
  Het niet toepassen door AEC van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden beschouwd.
 2. Brochures, catalogi, inlichtingen, modellen, monsters en technische fiches zijn louter van informatieve aard en binden AEC niet. De Klant is zelf aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan AEC verschafte gegevens. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden offertes of aanbiedingen van AEC gedurende zestig (60) dagen en zijn prijzen in euro en exclusief leverings-, vervoer-, verpakkings- en verzekeringskosten, btw, invoer- en uitvoerrechten, andere taksen, lasten en heffingen. Offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de bestelling door AEC. AEC behoudt zich het recht voor om, mits eenvoudige kennisgeving, haar prijzen te verhogen, indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, zoals verhoging van basisproducten of grondstoffen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden, verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, wijzigingen in de valuta, etc., ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
 3. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief. De Klant kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst overgaan en dit kan geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid ook in hoofde van AEC. Bij niet-tijdige levering moet de Klant AEC schriftelijk in gebreke stellen en AEC een redelijke termijn geven om alsnog te leveren.
 4. Facturen van AEC zijn contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum, in euro, netto en zonder korting, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
  Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of van bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Klant.
  Iedere factuur van AEC zal bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Protest van de factuur schort de betalingsverbintenis niet op.
  Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met de interesten van 1% per maand vanaf de vervaldag en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1 500,00 euro, zelfs bij de toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van AEC op een hogere vergoeding mits bewijs van haar werkelijk geleden schade.
  De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt AEC zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen of de overeenkomst te ontbinden, en dit van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
  Indien het vertrouwen van AEC in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt is, behoudt AEC zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of geleverd, de verdere uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, heeft AEC het recht de gehele overeenkomst of een deel ervan van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden, onverminderd het recht van AEC op vergoeding van de door haar geleden schade die forfaitair begroot wordt op 40% van de (nog) te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen, onverminderd het recht van AEC op een hogere vergoeding mits bewijs van haar werkelijk geleden schade.
  Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. AEC behoudt zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de prijs door de Klant, met inbegrip van interesten, kosten en schadevergoedingen. Niettemin zijn de risico’s van overmacht, verlies, vernietiging of diefstal van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat de goederen worden geleverd of de Klant in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en zal deze in perfecte staat en overeenkomstig de gebruikelijke standaarden op een geschikte plaats bewaren. Totdat de Klant al zijn verbintenissen heeft voldaan, zal de Klant de goederen niet verkopen of anderszins vervreemden, bewerken of verwerken, noch bezwaren met enig zekerheidsrecht. De Klant zal AEC op de hoogte brengen van beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De reeds door de Klant betaalde bedragen blijven voor AEC verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop, onverminderd het recht van AEC op vergoeding van haar werkelijke schade.
 6. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst geschiedt de levering van de goederen geschiedt “Af Fabriek” (Incoterms® 2020) en op kosten en risico van de Klant, waarbij AEC zich het recht voorbehoudt om de wijze van transport, verzending en verpakking te bepalen. Bij levering in gedeelten kan AEC elk gedeelte afzonderlijk factureren.
  Annulering van een bestelling door de Klant voorafgaand aan de levering kan slechts mits voorafgaande schriftelijke toestemming van AEC, waarbij de Klant AEC een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de overeengekomen verkoopprijs verschuldigd is, onverminderd het recht van AEC op een hogere vergoeding mits bewijs van haar werkelijk geleden schade.
  Indien de Klant in gebreke blijft de beschikbare goederen in ontvangst te nemen, is AEC gerechtigd op een forfaitaire vergoeding voor opslag-, financierings- en verzekeringskosten gelijk aan 0,10% van de waarde van de goederen per kalenderdag vertraging in de inontvangstneming, zonder dat deze forfaitaire vergoeding 40% van de verkoopprijs van de betrokken goederen mag overschrijden en onverminderd het recht van AEC om, hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst met de Klant te eisen, hetzij de overeenkomst met de Klant van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding aan de Klant te ontbinden, waarbij AEC zich het recht voorbehoudt om aanspraak te maken op een hogere schadevergoeding mits bewijs van haar werkelijk geleden schade.
 7. De goederen stemmen overeen met de kwaliteit zoals vermeld op de bestelbevestiging. AEC zal zich naar best vermogen inspannen dat de goederen voldoen aan de daartoe behorende gebruikelijke productspecificaties. De verwachte levensduur en glans- en dekkingsgraad van de geleverde goederen is steeds indicatief. In voorkomend geval geschiedt de aanvaarding van de kwaliteit van de goederen aan de hand van op gebruikelijke wijze in de fabriek van AEC genomen stalen of monsters. De Klant aanvaardt minimale afwijkingen van de productspecificaties. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat tussen goederen beperkte kleurverschillen kunnen bestaan, ook bij hetzelfde RAL-nummer. Dergelijke afwijkingen geven de Klant niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren en/of enigerlei vorm van schadevergoeding van AEC te bekomen.
  De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder door de Klant gecontroleerd te worden, waarvan in voorkomend geval schriftelijk voorbehoud gemaakt moet worden op de vrachtbrief.
  Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet door de Klant specifiek en nauwkeurig omschreven gemeld worden aan AEC per aangetekend schrijven binnen de 48 uur na levering. Klachten wegens verborgen gebreken moeten door de Klant specifiek en nauwkeurig omschreven aan AEC gemeld worden per aangetekend schrijven binnen de maand na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
  Bij een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, is de aansprakelijkheid van AEC tot de vervanging of herstelling van de goederen of tot terugbetaling van de prijs die de Klant voor de betrokken goederen betaald heeft, naar keuze van AEC, zonder dat AEC gehouden is tot welke andere schadevergoeding ook.
  De ingebruikname, bewerking, verwerking of vervreemding van de goederen brengt de aanvaarding ervan door de Klant met zich mee.
  Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
  Retourneren van gebrekkige goederen kan enkel geschieden mits voorafgaande schriftelijke toestemming van AEC en conform de instructies van AEC.
  De eventuele garantie van AEC met betrekking tot de geleverde goederen beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die AEC zelf ontvangt van haar toeleveranciers. De aanspraak op garantie geldt pas na integrale betaling van de factuur door de Klant.
  AEC is niet aansprakelijk voor normale slijtage of een na verloop van tijd verminderde glans- en/of dekkingsgraad of, indien van toepassing, verminderde UV-bestendigheid van de geleverde goederen, noch indien de geleverde producten beperkte kleurverschillen vertonen of bij aantasting van de ondergrond.
 8. AEC is slechts aansprakelijkheid voor schade wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van AEC is steeds beperkt tot het gefactureerde bedrag. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van AEC beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. AEC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen of -stilstand, administratie- of personeelskosten, hogere algemene kosten, verlies van cliënteel, schade aan goederen van de Klant of vorderingen en schade aan derden.
  De Klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor de correcte opslag van de goederen, voor het gebruik van de goederen en voor het geschikt zijn en/of maken van de ondergrond. De Klant is zelf aansprakelijk indien de gebruiksaanwijzing of instructies van AEC of haar toeleveranciers niet worden opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig worden behandeld. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de producten uitsluitend bestemd zijn voor technische toepassingen en niet geschikt zijn voor consumptie.
 9. AEC is niet aansprakelijk wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid voorzienbaar, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, onlusten, terreur, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, exploitatie-ongevallen, machinebreuk, extreme weersomstandigheden, brand, besmettelijke ziekten, pandemieën, de niet-naleving van de verplichtingen door de toeleveranciers, gebrek aan grondstoffen, faillissement van toeleveranciers, storingen van elektriciteit, internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen.
  In geval van overmacht heeft AEC te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, het recht om, naar haar keuze, de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst met de Klant te beëindigen.
 10. De intellectuele eigendomsrechten op de goederen, met inbegrip van de door AEC ter beschikking gestelde zaken zoals technische fiches, MSDS-, veiligheids- of andere fiches, modellen, stalen, promotiemateriaal, etc. blijven berusten bij AEC of de met AEC verbonden vennootschappen of hun licentiegevers.
 11. Iedere aanspraak van de Klant jegens AEC verjaart van rechtswege indien de vordering niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes maanden na de datum waarop de Klant kennis nam of had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, zonder dat dit later kan zijn dan zes maanden na de levering.
 12. Alle overeenkomsten tussen AEC en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan AEC de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als van de andere lopende overeenkomsten schorsen. AEC is tevens gerechtigd om alle overeenkomsten met de Klant met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in volgende gevallen:
  i. De Klant blijft in gebreke met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
  ii. Bij staking van betaling of (aanvraag van) faillissement of enige reorganisatie door de Klant;
  iii. Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant;
  iv. Bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant.
  Bij ontbinding worden alle vorderingen van AEC op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en is de Klant AEC een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 40% van de verkoopprijs van de goederen, onverminderd het recht van AEC op een hogere vergoeding mits bewijs van haar werkelijk geleden schade. Bedragen die AEC voorafgaand aan de ontbinding reeds heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd.
 13. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.
 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Oostende, bevoegd.
 15. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen of van de rest van de bepaling in kwestie. In voorkomend geval, bevestigen AEC en de Klant dat de betrokken bepaling door de rechter gematigd kan worden tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen is toegelaten.
 16. Indien AEC persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de privacyverklaring waarvan de Klant op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie kan ontvangen en in overeenstemming met de AVG en toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 17. In geval van onduidelijkheid over de interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.